اساسنامه جدید خانه مطبوعات آذربایجان غربی

منتشرشده در اجتماعی چهارشنبه, 24 دی 1393 ساعت 00:00
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

 اساسنامه خانه مطبوعات استان

 

 مطبوعات ورسانه های کشور،ازجمله مطبوعات ومراکز خبری استانی به عنوان یکی از موثرترین عوامل رشد فرهنگ عمومی کشور نقشی اساسی در جهت تحقق اهداف مقدس انقلاب اسلامی وآرمان های امام (ره ) ومقام معظم رهبری واشاعه ارزش های انقلابی وتنویر افکار عمومی ایفا می کنند همچنین مطبوعات نقش مهمی در رشد وارتقای فرهنگی ،سیاسی اجتماعی ملت ها ونظارت ، نقد وبهبود عملکرد دولت ها دارند ودر عصری که رسانه های گروهی ف کاربردی ترین ابزار جوامع برای تولید وانتقال اطلاعات قلمداد می شوند نقش عمده نشریات محلی به عنوان باز تاب دهنده رویدادها ومشکلات منطقه ای در جهت دهی نیروهاوبرنامه ریزی برای رفع نارسایی ها وتوسعه کشور برکسی پوشیده نیست .

فصل اول –کلیات واهداف

ماده 1- کمک به ارتقای سطح کمی وکیفی مطبوعات محلی که خود متضمن تقویت نقش مطبوعات کشور وافزایش استانداردهای کار خبری واطلاع رسانی کشور است صرفا از طریق حفظ حقوق ومنافع مشروع وقانونی ،بهبود وضع اقتصادی ، اجتماعی ، توسعه دانش فنی وامنیت شغلی –حرفه ای اصحاب جراید وشناسایی امکانات بالقوه وبهره گیری از افکار، اندیشه ،تجارب واراده جمعی اصحاب مطبوعات وفعالان این عرصه میسر خواهد بود بدین منظور<خانه مطبوعات >که از این پس اختصار<<خانه >>نامیده می شود به عنوان تشکیلاتی فرهنگی ،صنفی ، غیر دولتی وغیر انتفاعی از دست اندکاران مطبوعات ومراکز خبر رسانی استان تشکیل می گردد تا به موجب این اساسنامه اهداف فوق رادر استان دنبال نماید .

تبصره 1- با فراخوان اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان ، مجمع عمومی برای انتخاب هیات موسس تشکیل واعضای هیات مذکور به تعداد هفت نفر از بین نامزدهای حاضر به اکثریت آرا انتخاب خواهند شد .نماینده هیات موسس نیز موظف است با نظارت اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان نسبت به انجام تشریفات قانونی ثبت خانه مطبوعات عضو گیری وبراساس شرایط مقرر در ماده 44 وبرگزاری مجمع عمومی برای انتخاب هیات مدیره حداکثر ظرف یک ماه اقدام نماید .

فصل دوم –وظایف

ماده 2- وظایف خانه مطبوعات درهراستان عبارت است از :

1-کمک به تامین حقوق وگسترش ازادی های قانونی ومسوولانه رسانه های استان با رویکرد صنفی 2- کمک به اقتصاد رسانه های استان از طریق آموزش وترویج شیوه های روزآمد مدیرت رسانه

3-استعدادیابی وحمایت ازآموزش واشتغال نیروهای مستعد در حوزه روزنامه نگاری حرفه ای

4- بسط وتقویت ارتباط مطبوعات استان با دستگاه های اجرایی موسسات ونهادهای دولتی وعمومی وسایر صنوف وتشکل های قانونی

5- تدوین بانکهای اطلاعاتی روزنامه نگاران ، برگزاری جشنواره ها، نمایشگاه ها،وبزرگداشت مناسبتهای مطبوعاتی در استان 

6- همکاری با مراکز عرضه وفروش نشریات محلی به منظور تقویت سامانه توزیع مطبوعات در استان

7- دفاع ازحقوق حرفه ای اعضا وداوری در اختلافات داخلی روزنامه نگاران استان

8- حل مشکلات صنفی اعضا وفراهم آوردن تسهیلات رفاهی برای آنان

9- تاسیس وتقویت تعاونی (مصرف ،مسکن) وصندوق اعتباری حمایت ، برای اعطای تسهیلات به اعضا

10-جذب حمایت های مالی وتسهیلات دولتی وتوزیع قاعده مند آنها دربین اعضا

11- تدوین واجرای برنامه های فرهنگی –آموزشی در جهت توسعه کیفی مطبوعات استان

12-آسیب شناسی فعالیت های مطبوعاتی وطراحی ساز وکارهای لازم برای ارتقای کمی وکیفی مطبوعات استان

13- ایجادبستری برای خدمات رسانه ای وآموزشی به ادارات ونهادهاومتقاضیان در جهت تآمین مخارج مطبوعات

14-آموزش شیوه های حرفه ای روزنامه نگاران وفنون وتخصص های مرتبط به اعضا روزنامه نگاران غیر عضو وعلاقه مندان به این حرفه

15- تعامل فعالانه با اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان واداره کل مطبوعات وخبرگزاری های داخلی درتکمیل بانک های اطلاعاتی برگزاری جشنواره ها ، فعالیتها وبزگداشت مناسبتهای مطبوعاتی در استان براساس تفاهم نامه های منعقده ومصوب فی مابین

فصل سوم –محل ، گستره فعالیت ومدت

ماده 3- محل ومرکز فعالیت خانه در شهر ارومیه وگستره فعالیت آن استان آذربایجان غربی خواهدبود .

نشانی فعلی مجتمع فرهنگی وهنری ارشاد اسلامی واقع در تقاطع برق وشهید باهنر

ماده 4- مدت فعالیت خانه از تاریخ تاسیس ، نامحدود است .

تبصره 1- مفاد این اساسنامه پس از تایید اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان وثبت آن در اداره ثبت شرکتهای استان تحت عنوان اساسنامه خانه مطبوعات با قید نام استان معتبر خواهد بود .

فصل چهارم –ارکان و مقررات

ماده 5-ارکان خانه مطبوعات عبارتند از :

مجمع عمومی

2-هیات مدیره

3-مدیر خانه مطبوعات

4-بازرسان

ماده 6-مجمع عمومی عالی ترین رکن خانه مطبوعات است که از اجتماع اعضای حقیقی و به در خواست اشخاص زیر تشکیل می شود :

1-هیات موٌسس (فقط برای دوره اول)

2-اکثریت اعضای هیات مدیره

3-بازرس

4-حداقل یک پنجم اعضاء برای مجمع عمومی عادی و یک سوم اعضاء برای مجمع عمومی فوق العاده

تبصره- در صورتیکه هیات مدیره ظرف مدت یک ماه از تاریخ وصول در خواست کتبی اشخاص فوق نسبت به دعوت مجمع عمومی اقدام نکنند مجمع با دعوت هر یک از بازرسان تشکیل خواهد شد در صورت استنکاف بازرسان از دعوت مجمع عمومی هیات موٌسس با اطلاع و همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان نسبت به تشکیل مجمع عمومی اقدام خواهد کرد

ماده 7-دعوت مجمع عمومی باید با قید دستور ،زمان و محل تشکیل جلسه حداقل 15 و حداکثر 45 روز قبل از تشکیل جلسه به وسیله انتشار آگهی در یکی از مطبوعات استانی که به عنوان روزنامه رسمی خانه ثبت شده است و یا با ارسال دعوت نامه کتبی به آخرین نشانی اعضاء بعلاوه ارسال پیامک برای کلیه اعضاء به نحوی که حداقل دو سوم آن تحویل شده باشد .

تبصره – در مواردی که کلیه اعضاء در مجمع حاضر باشند نشر آگهی و تشریفات دعوت الزامی نیست .

ماده 8- مجمع عمومی عادی با حضور نماینده اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و حداقل نصف بعلاوه یک اعضاء یا وکلای رسمی آنان رسمیت پیدا می کند و در صورت عدم حصول  حدنصاب مذکورآگهی دعوت مجمع باید حداکثر ظرف مدت 15 روز با رعایت ماده 7 اساسنامه با همان دستور جلسه قبلی منتشر شود در این صورت جلسه با حضور عده حاضر رسمیت خواهد یافت

تبصره یک – نماینده اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان که از مدیران یا کارشناسان آن اداره کل است به عنوان ناظر توسط مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کتباً به مجمع معرفی می شود

تبصره 2-در صورت رسمیت نیافتن جلسه مجمع عمومی مقام دعوت کننده مجمع و نماینده اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان صورتجلسه ای دایر بر عدم رسمیت آن تهیه می کنند و به امضاء حاضران می رسانند

ماده 9- جلسات مجامع عمومی را (در صورت رسمیت یافتن )رئیس هیات مدیره و در غیاب او یکی از اعضای هیات مدیره افتتاح میکند در جلسه مجمع ابتداء یک رئیس ،یک نایب رئیس ، یک منشی و دونفر ناظر از میان اعضای مجمع عمومی انتخاب خواهند شد .

تبصره –در صورتیکه مجامع عمومی از طرف اشخاص مذکور در ماده 6 (به جزء هیات مدیره ) تشکیل شود مسن ترین عضو حاضر در جلسه مجمع را افتتاح میکند .

ماده 10 – کلیه اعضای خانه می توانند در مجامع عمومی حضور یابند و هر عضو در مجمع عمومی فقط حق یک رای خواهد داشت در صورتیکه حضور عضو در مجمع میسر نباشد می تواند حق رای را به موجب وکالت نامه محضری به عضو دیگر یا نماینده تام الاختیار خود واگذار نماید وکالت نامه های مذکور باید ضمیمه صورتجلسه مجمع شود و در سوابق خانه نگهداری گردد.

تبصره یک –وکالت نامه ها حداقل دو روز قبل از تاریخ جلسه انتخابات باید تحویل بازرس شود

تبصره 2- هر عضو در مجمع عمومی فقط می تواند وکالت یک نفر را قبول کند و اعضاء نمی توانند بیش از دوجلسه پیاپی برای شرکت در مجمع عمومی وکیل اختیار کنند .

ماده 11-ملاک تشخیص تعداد اعضای حاضر در جلسات مجامع عمومی دفتر حضور و غیابی است که حاضران در بدو ورود به جلسه آنرا امضاء میکنند مقام دعوت کننده مجمع مکلف است دفتر حضور و غیاب اعضاء را برای تطبیق با اسامی حاضران در جلسه و اعمال کنترل های لازم در اختیار هیات رئیسه مجمع قرار دهد .

ماده 12- تصمیمات مجمع عمومی عادی با اکثریت نسبی آرای حاضر در مجمع اتخاذ می شود در صورتیکه در جلسه مجمع عمومی مذاکرات به اخذ تصمیم منتج نشود جلسه برای یک هفته به عنوان تنفس تعطیل و به جلسه بعدی که منحصراً برای تعقیب مذاکرات و اتخاذ تصمیم درباره دستور جلسه قبل تشکیل شده موکول می شود .

تبصره – در صورتیکه جلسه مجمع عمومی به عنوان تنفس تعطیل و هیات رئیسه مجمع عمومی در جلسه بعدی حاضر نشده باشند به جای اشخاص غایب افراد دیگری انتخاب خواهند شد .

ماده 13 – تصمیماتی که در مجمع عمومی با رعایت مقررات اتخاذ می گردد برای کلیه اعضاء اعم از حاضر و غایب نافذ و معتبر خواهد بود این تصمیمات به طریقی که برای دعوت مجامع عمومی در این اساسنامه پیش بینی شده است به اطلاع اعضاء خواهد رسید .

ماده 14 – گروهی از اعضاء (حداقل ده درصد کل اعضاء ) می توانند پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی مورد یا موارد دیگری غیر از موضوعاتی که در دعوت نامه تشکیل مجمع قید شده است پیشنهاد کنند و مقام دعوت کننده مجمع مکلف است پیشنهاد مذبور را با لحاظ اولویت موضوعی و زمانی در همان مجمع یا جلسه بعد از تنفس مطرح کند .

ماده 15- مجامع عمومی به دو صورت تشکیل خواهد شد :

1- مجمع عمومی عادی

2-مجمع عمومی فوق العاده

ماده 16- مجمع عمومی عادی حداقل سالی یکبار تشکیل می شود و در موارد مقتضی می توان در هرموقع از سال مجمع عادی را به طور فوق العاده تشکیل داد

ماده 17- وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی به شرح ذیل است :

1-    انتخاب هیات مدیره برای مدت دو سال

2-    انتخاب بازرسان برای مدت یک سال

3-    استعماع گزارشهای ادواری هیات مدیره و بازرسان

4-    اخذ تصمیم در باره گزارشها طرحها و پیشنهادهای هیات مدیره و بازرسان

5-    رسیدگی و اتخاذ تصمیم در باره ترازنامه و حساب سود وزیان و سایر گزارشهای مالی هیات مدیره و بازرسان

6-    تعیین و تصویب سیاست ها و برنامه های خانه مطبوعات به پیشنهاد هیات مدیره

7-    تعیین میزان حق عضویت اعضاء و تصویب بودجه جاری اعتبارات و سرمایه گذاریها به پیشنهاد هیات مدیره

ماده 18- مجمع عمومی فوق العاده برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص موارد زیر تشکیل می شود

1-    تغییر مواد اساسنامه (در حدود قانون ) با تائید اداره کل امور مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی

2-    تصمیم گیری نسبت به عزل یا قبول استعفای هیات مدیره

3-    اتخاذ تصمیم راجع به انحلال خانه مطبوعات

ماده 19 – مجمع عمومی فوق العاده بنا به تقاضای کتبی حداقل یک سوم اعضاء و یا اکثریت مطلق اعضاء هیات مدیره و یا بازرسان و با حضور نماینده اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و با حضور حداقل دو سوم اعضاء تشکیل می شود در صورتیکه مجمع عمومی فوق العاده در نوبت اول به حد نصاب مقرر نرسد مجمع برای نوبت دوم دعوت می شود و با حضور اعضای حاضر که نباید از یک پنجم اعضاء کمتر باشد رسمیت پیدا می کند

ماده 20- صورتجلسات مجامع عمومی و تصمیمات متخذه در آن توسط منشی در دفتر مخصوص ثبت شده و به امضای رئیس ،نایب رئیس ،ناظران ومنشی می رسد و رونوشت آن توسط رئیس مجمع به هیات مدیره ابلاغ و نسخه ای از آن به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ارسال می شود .

تبصره – صورتجلسات مجامع به عنوان اسناد خانه مطبوعات همواره باید در سوابق خانه مطبوعات محفوظ بماند

هیات مدیره

ماده 21- اداره امور خانه طبق اساسنامه به عهده هیات مدیره ای مرکب از هفت نفر عضو می باشد که اعضای اصلی و علی البدل آن برای مدت دو سال با رای مخفی به شرح ذیل انتخاب می شوند

1-    دو نفر از مدیران مسئول نشریات استان با یک نفر عضو علی البدل (مدیران مسئول نشریاتی با گستره مصوب سراسری یا منطقه ای صرفا در استانی که دفتر مرکزی آنها واقع است می توانند نامزد هیات مدیره شوند )

2-    سه نفر از روزنامه نگاران شاغل در رسانه های استان با یک نفر عضو علی البدل

3-    یک نفر از مسئولان نمایندگی ها و سرپرستی های روزنامه های سراسری با یک نفر عضو علی البدل

4-    یک نفر از مسئولان نمایندگی خبر گزاریها با یک نفر عضو علی البدل

تبصره یک-روزنامه نگار در این اساسنامه اعم از خبر نگار ، دبیر گروه ، معاون دبیر گروه ، معاون سردبیر ، عضو شورای سردبیری و سردبیر است که شغل اصلی و مستمر هر یک از عناوین مذکور ، رسانه ای باشد و در فهرست بیمه ای رسانه متبوع باشند

تبصره 2-اعضای هیات مدیره به جزء ردیفهای سه و چهار نمی توانند شغل رسمی دولتی یا نهادهای عمومی داشته باشند

تبصره 3- بیش از سه نفر از یک رسانه نمی توانند عضو هیات مدیره باشند

بتصره 4-چنانچه در طول دوره هر یک از اعضای هیات مدیره از مسئولیت خود در رسانه متبوع استعفا کنند یا عزل شوند عضویت آنان در هیات مدیره به قوت خود باقی است

ماده 22- احراز صلاحیت نامزدها و نظارت بر نحوه برگذاری و مراحل انتخابات به عهده اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خواهد بود

ماده 23- اخذ رای برای انتخاب اعضای اصلی و علی البدل در یک نوبت صورت می گیرد حائزان اکثریت نسبی به ترتیب آراء بیشتر اعضای اصلی و علی البدل شناخته می شوند و انتخاب مجدد هر یک از آنها بلا مانع است

ماده 24- در صورت استعفا، فوت ، ممنوعیت قانونی و یا سه جلسه متوالی غیبت هر یک از اعضای اصلی هیات مدیره ، عضویت وی در هیات مدیره ملغی شده یکی از اعضای علی البدل به ترتیب آراء بیشتر برای بقیه مدت مقرر به جانشینی وی به عنوان عضو اصلی در جلسات شرکت می نماید

تبصره – استعفای هر یک از اعضای هیات مدیره تا تعیین عضو جدید رافع مسئولیت وی نسبت به وظایفش نخواهد بود

ماده 25- در صورتیکه به علل استعفا ، فوت یا ممنوعیت قانونی ، هیات مدیره از اکثریت مقرر در اساسنامه خارج شود مجمع عمومی بر اساس ماده 6 اساسنامه دعوت خواهد شد تا نسبت به تکمیل اعضای هیات اقدام کند

ماده 26 – عضویت همزمان هیات مدیره و بازرسی ممکن نیست

ماده 27-پس ازانقضای مدت ماموریت هیات مدیره در صورتی که هیات مدیره جدیدانتخاب نشده باشد هیات مدیره قبلی تاانتخاب جدید وحداکثر تا شش ماه به وظایف خود ادامه داده ومسوولیت اداره خانه مطبوعات رابه عهده خواهد داشت .

ماده 28- اگر حداکثر تایک ماه قبل ازانقضای ماموریت هیات مدیره دعوت مجمع برای موضوع بند اول صورت نگیرد مدیر خانه وهیچ یک از اعضای هیات مدیره وبازرسی حق نامزدی برای هیچ یک از سمت های فوق برای اولین دوره پیش رو را ندارند .

ماده 29- هیات مدیره مکلف است بلافاصله بعد از انتخاب واعلام قبولی در اولین جلسه ازبین خود یک رئیس ، یک نایب رئیس ، یک خزانه دار ( مسوول مالی ) ویک منشی انتخاب نماید .

تبصره – حدود اختیارات افراد موضوع این ماده را آیین نامه داخلی مشخص می کند که حداکثر یک ماه پس از استقرار هیاَت مدیره توسط توسط ایت هیات تصویب می شود .

ماده 30- جلسات هیات مدیره حداقل ماهی یک بار در موعد و محل معینی که قبلاً به تصویب هیاُت مدیره رسیده با حضور اکثریت اعضای اصلی تشکیل و رسمیت می یابد و برای اتخاذ تصمیم ،رای اکثریت اعضای حاضر در جلسه ضروری است.تصمیمات هیاُت مدیره در دفتر صورتجلسات هیاَت ثبت شده و به امضای اعضای حاضر در جلسه می رسد .

تبصره 1- جلسه فوق العاده هیاُت مدیره با دعوت کتبی رئیس یا نایب رئیس هیاُت یا مدیر خانه و یا اکثریت اعضای هیاُت مدیره تشکیل می گردد

تبصره 2- حضور اعضای علی البدل ،بدون حق رای در جلسه بلا مانع است. 

ماده 31- خدمات اعضای هیاُت مدیره در ازای عضویت در هیات بلاعوض است و پرداخت هر گونه هزینه ای بر اساس آیین نامه خواهد بود که به پیشنهاد هیات مدیره به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید .

ماده 32- هیات مدیره دارای اختیارات لازم برای اداره امور خانه مطبوعات و از جمله عهده دار وظایف ذیل است:

1-دعوت مجمع عمومی (عادی – فوق العاده)

2- اجرای اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی و سایر مقررات مربوطه

3-نصب و عزل و قبول استعفای مدیر خانه و نظارت بر عملیات وی و پیشنهاد حدود وظایف و اختیارات و میزان حقوق و مزایای مدیر به مجمع

4-نظارت بر مخارج جاری خانه ،رسیدگی به حساب ها جهت ارائه به بازرسان و تسلیم به موقع گزارش و تراز مالی به مجمع عمومی

5-قبول درخواست های عضویت وتطبیق دادن شرایط عضویت متقاضیان واخذ تصمیم در خصوص اعضایی که شرایط عضویت راازدست بدهند.

 

تبصره –هیات مدیره موظف است حداکثر دوماه بعد از تقاضای عضویت هر متقاضی ودر صورتی که به قبول عضویت وی اقدام کند ودر صورتی که متقاضی شرایط عضویت راندارد کتبا وبااستنادبه بندهای ماده ......علت مخالفت خود رااعلام دارد .

 

6-تهیه وتنظیم طرح ها وبرنامه ها وبودجه وسایر پیشنهادها وارائه به مجمع عمومی جهت اتخاذ تصمیم .

 

7-تشکیل کمیته های فنی ، آموزشی وتخصصی برای نیل به اهداف مصوب

8-تشکیل کمیته انظباطی برای رسیدگی به تخلفات حرفا ای اعضا مرکب از 3 نفر از پیشکسوتان مطبوعاتی استان ( اعم از عضووغیر عضو) که سابقه حداقل 15 سال فعالیت رسانه ای داشته باشد.

9-    تهیه وتنظیم دستور العمل های داخلی وآیین نامه های مالی وتقدیم به مجمع عمومی برای تصویب

10-تعیین نماینده یا وکیل در دادگاه ها و مراجع قانونی و سایر نهادها با حق توکیل به غیر

11-تعیین و معرفی صاحبان امضلای مجاز (از اعضای هیات مدیره و مدیر خانه) جهت افتتاح حساب ،انعقاد قرارداها و اسناد تعهد آور

12-تفویض و واگذاری قسمتی از اختیارات خود به اشخاصی که در این اساسنامه و یا آیین نامه های اجرایی خانه تعریف شده و حائز شرایط باشند.

13-انجام سایر وظایف و تکالیفی که به موجب این اساسنامه مستقیماً و یا به اعتبار تصدی امور خانه به عهده هیات مدیره گذاشته شده است .

14-انتخاب و تهیه آرم ، سربرگ و مهر مخصوص خانه

15-انجام مراحل اداری ثبت تغییرات اساسنامه در مراجع قانونی

ماده 33- پس از تائید صحت انتخابات توسط نماینده اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ، انتقال مسئولیت از هیات مدیره سابق به هیات مدیره بعدی و مراحل ثبت قانونی باید ظرف 15 روز بعد از تاریخ قبولی هیات مدیره انجام و کلیه اوراق ، اسناد ، دفاتر ، حسابها، مهر و موجودی های خانه مطبوعات به هیات مدیره جدید تسلیم و پس از ثبت تغییرات در اداره ثبت شرکت ها ، ترتیبی اتخاذ شود تا امضای مجاز معرفی گردد.

تبصره – در صورت استنکاف یا تعلل در انجام امور موضوع این ماده توسط هر یک از اعضای هیات مدیره و یا مدیر خانه مطبوعات ، مساله ابتدا از طریق میانجی گری اداره کل ارشاد استان حل و فصل می شود و در صورت عدم حصول نتیجه ، موضوع به مراجع قانونی و محاکم قضایی ارجاع می شود

ماده 34-مراتب نقل و انتقال باید صورت جلسه شود و به امضای اکثریت اعضای هیات مدیره سابق و اعضای هیات مدیره جدید،بازرسان و نماینده اداره کل فرهنگ و ارشاد استان برسد.صورت مجلس مذکور جزء اسناد و سوابق خانه مطبوعات محفوظ خواهد بود

ماده 35-کلیه قرار دادها و اسناد مالی تعهد آور خانه مطبوعات بر اساس آیین نامه مالی با امضای رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره و مدیر خانه معتبر است

ماده 36-هیات مدیره وظایف خود را به صورت جمعی انجام می دهد و هیچ یک از اعضا حق ندارد از اختیارات هیات به تنهایی استفاده کند مگر در موارد خاص که وکالت یا نمایندگی هیات مدیره را داشته باشند

مدیر خانه مطبوعات

ماده 37- هیات مدیره مکلف است برای اداره امور خانه مطبوعات و اجرای تصمیمات مجامع عمومی و هیات مدیره از بین خود یا اعضای خانه مطبوعات یک نفر رابرای مدت دو سال به عنوان مدیر انتخاب و حدود اختیارات وی را تعیین کند

تبصره 1- مدیر خانه مطبوعات نمی تواند در عین حال رئیس هیات مدیره نیز باشد ، مگر با اکثریت سه چهارم آرای هیات مدیره

تبصره 2-مدیر خانه مطبوعات در صورتی که عضو هیات مدیره نباشد ،می تواند بدون داشتن حق رای در جلسات هیات مدیره شرکت کند

ماده 38- مدیر خانه مطبوعات بالاترین مقام اجرایی خانه مطبوعات است و در حدود اختیاراتی که از طرف هیات مدیره به وی تفویض می گردد ، نماینده خانه مطبوعات محسوب شده و عزل وی از اختیارات هیات مدیره است

تبصره 1- اگر مدیر خانه مطبوعات عضو هیات مدیره باشد ، دوره مدیریت او از مدت عضویتش در هیات مدیره بیشتر نخواهد بود . اما انتخاب مجدد وی طبق مقررات این اساسنامه بلا مانع می باشد

تبصره 2-حقوق و مزایای مدیر خانه مطبوعات به وسیله هیات مدیره تعیین می شود.

ماده 39- وظایف و اختیارات به شرح زیر است:

1-مدیریت امور اداری و اجرایی خانه مطبوعات

2-نمایندگی قانونی خانه مطبوعات در مراجع رسمی و در قبال اشخاص حقیقی و حقوقی

3-استخدام کارکنان خانه مطبوعات در حدود ضوابط و مصوبات و با تصویب هیات مدیره

4-دریافت درخواست عضویت ها و انجام امور مربوط

5-دریافت و ثبت ورودیه ها و حق عضویت اعضا

6-برگزاری دوره های آموزشی

7-تهیه و تنظیم پیش نویس آیین نامه داخلی هیات مدیره و پیشنهاد تغییرات و اصلاحات بعدی

8-نگهداری دارایی ها ،اموال ، حساب ها، اسناد و دفاتر خانه مطبوعات

9-اعمال اختیاراتی که به صورت موردی یا مقطعی از جانب هیات مدیره به وی تفویض شده باشد

10-ارائه پیشنهادهای لازم در زمینه گسترش و بهبود فعالیت های تعریف شده به هیات مدیره

11-تهیه پیش نویس ترازنامه ،بودجه،و گزارش سالیانه برای بررسی هیات مدیره و ارسال آن به مجامع

12-صدور معرفی نامه اعضابه درخواست متقاضی برای اخذ تسهیلات

13-پیشنهاد برگزاری جلسه مجمع عمومی فوق العاده با ذکر علل موجه به هیات مدیره

14-انجام سایر وظایف و اختیاراتی که در حدود اساسنامه و از سوی هیات مدیره به وی محول می شود

بازرسان

ماده 40-مجمع عمومی عادی دو نفر از اعضای خانه مطبوعات را برای مدت یک سال مالی به عنوان بازرس اصلی و یک نفر را به عنوان بازرس علی البدل انتخاب می کند تا انجام وظیفه نمایند

تبصره 1-انتخاب مجدد بازرس /بازرسان بلا مانع است

تبصره 2-در صورت فوت ،ممنوعیت قانونی ،ازدست دادن شرایط و یا استعفای هر یک از بازرسان ،هیات مدیره ظرف ده روز بازرس علی البدل رابرای بقیه مدت باقی مانده دوره بازرسان دعوت می کند

تبصره 3- تا زمانی که بازرس جدید انتخاب و به کار مشغول نشده ،بازرس قبلی کماکان در مسئولیت خود خواهد بود

تبصره 4-حق الزحمه و پاداش بازرسان انتخابی وفق آیین نامه مالی مصوب مجمع عمومی ،تعیین و پرداخت می شود

ماده 41-وظایف بازرس/بازرسان به شرح زیر است:

1-    نظارت مستمر بر انطباق نحوه اداره امور خانه مطبئعات و عملیات انجام شده با اساسنامه ،قوانین و مقررات و دستورالعملها

2-    رسیدگی به حسابها ،دفاتر ،اسناد،صورت های مالی ازجمله ترازنامه و حسابهای سود و زیان ،بودجه پیشنهادی و گزارش هایی که توسط هیات مدیره یا مدیر خانه مطبوعات تهیه شده است

3-    رسیدگی به شکایات اعضا و ارایه گزارش به مجمع عمومی

4-    دادن تذکر کتبی تخلفات صورت گرفته به هیات مدیره و مدیر خانه مطبوعات و تقاضای رفع آنها

5-    نظارت بر انجام حسابرسی و گزارش نتیجه رسیدگی ها به مجمع عمومی و مراجع ذیربط

6-    گزارش هر گونه تخلف هیات مدیره و یا مدیرخانه مطبوعات از مفاد اساسنامه و آیین نامه ها به مجمع عمومی

7-    تقاضای تشکیل جلسه فوق العاده مجمع عمومی در صورت لزوم

تبصره – بازرس /بازرسان می توانند بدون داشتن حق رای در جلسات هیات مدیره شرکت کنند

فصل پنجم-شرایط عضویت

ماده 42-کلیه شاغلان مطبوعات ،پایگاه های خبری و نمایندگی ها و سرپرستی های روزنامه های سراسری و خبرگزاری ها که در بخش تحریریه و در قالب شغل اصلی و مستمر فعالیت می کنند (اعم از خبرنگار ،دبیر گروه،معاون دبیر گروه،معاون سردبیر،سردبیر،گرافیست ،عکاس،مدیر مسئول و صاحب امتیازکه دارای شرایط زیر باشند می توانند به عضویت خانه و یا هیات مدیره در آیند)

1-داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران

2-تدین به یکی از ادیان به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی

3-پایبندی به قانون اساسی بویژه اصول بنیادین آن

4-عدم اشتهار به فساد اخلاقی

5-داشتن حد اقل مدرک دیپلم

تبصره:احتساب یک مدرک تحصیلی بالاتربرای جانبازان و همچنین به ازای هر 7 سال برای افرادی که دارای سابقه مفید کاری در حوزه رسانه باشند . این تبصره برای امکان عضویت افراد با مدارک تحصیلی دیپلم ولی با سابقه طولانی فعالیت را ممکن می سازد

6-اقامت داشتن در حوزه فعالیت خانه مطبوعات

7-برخورداری از حداقل یک سال سابقه اشتغالی اصلی و مستمر بیمه ای (منتهی به هر مجمع عمومی)در یکی از نشریات چاپی یا الکترونیک و یا نمایندگی روزنامه های سراسری و خبرگزاریها به عنوان روزنامه نگار (برای اولین مجمع عمومی سابقه 2 ماه کفایت میکند)

8-نداشتن محکومیت کیفری موثر (محرومیت از حقوق اجتماعی )

9-قبول و تعهد اجرای مقررات این اساسنامه و مصوبات قانونی خانه مطبوعات

10-امضای میثاق نامه اخلاق حرفه ای

تبصره1-روزنامه نگاران فعال در رسانه های منطقه ای یا سراسری ،مشروط به آنکه دفتر مرکزی رسانه آنها در استان واقع باشد می توانند به عضویت خانه مطبوعات آن استان رد آیند (نشانی دفتر مرکزی ،همان است که در سایت اداره کل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی و شناسنامه ثابت رسانه مطابق ماده 18 قانون مطبوعات آمده است)

تبصره 2-در صورتیکه هر عضو در طول مدت عضویت خود حداقل یکی از شرایط بالا را فاقد شود یا مشخص شود از ابتدا فاقد آن بوده ،عضویت وی تا رفع آن لغو می شود چنانچه فرد عضو هیات مدیره یا بازرس باشد مسئولیت وی نیز منتفی می شود

تبصره 3-در مورد بند 7و برای کسانی که بیمه آنان توسط دستگاه های دولتی یا صندوق های بازنشستگی پرداخت می شود معرفی نامه رسانه به همراه مدارک مربوط به بیمه و تائید اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کفایت میکند سقف این تعداد برای رسانه ها براساس جدول زیر خواهد بود.

روزنامه ها =5نفر

دفاتر سرپرستی روزنامه هاو خبرگزاری ها=3نفر

هفته نامه و سایت های خبری =3نفر

سایر نشریات =1نفر

برای تمام رسانه های فوق انتشار منظم حداقل سه ماه منتهی به برگزاری مجمع عمومی و واقع بودن دفتر مرکزی رسانه در استان ضروری است .

تبصره 4- افرادزیر بامعرفی صاحب امتیاز رسانه فعال می توانند به عضویت افتخاری خانه در ایند( رسانه فعال ، نشریه ای است که در سه ماه منتهی به صدور معرفی نامه به طور مرتب براساس دوره انتشار مصوب خود منتشر شده باشد ودر مورد رسانه های فضای مجازی نیز استمرار انتشار مطالب در این مدت رعایت شده باشد ):

1-    افرادی که به عنوان رابط خبری ،مترجم، ویراستار یا نویسنده با آن رسانه همکاری می کنند

2-    افرادی که در سمت های خبری یا تحریری اشتغال داشته اندوترک فعالیت حرفه ای نموده اند

3-    روزنامه نگاران آزاد یاپاره وقت که شغل اصلی ومستمر انان روزنامه نگاری نیست ( مشروط به انتشار حداقل 20 مطلب در فاصله یک سال )

4-     مشاغل مرتبط بارسانه از جمله چاپ ، توزیع ، فروش ، خدمات فنی ، ویزیتوری وهمکاران اداری تا تشکیل رسمی صنوف تخصصی.

تبصره 5- اعضای افتخاری از پرداخت ورودیه وحق عضویت معاف هستند .

تبصره 6- اعضای افتخاری از تسهیلات وخدمات خانه مطبوعات می توتنند بهره مند شوند اما امکان نامزدی در انتخابات یا رای دادن به هیات مدیره را ندارند.

تبصره 7-اسامی اعضای خانه باید در پایگاه اطلاع رسانی خانه واداره کل فرهنگ وارشاداسلامی استان به تفکیک نام ونام خانوادگی ، نام رسانه ، سمت در رسانه ،تاریخ عضویت در خانه ، سابقه پرداخت بیمه توسط رسانه /رسانه ها منتشر ومرتباً به روز رسانی شود درج مشخصات اعضای افتخاری در فهرست جداگانه نیز بلامانع است

تبصره8-هیچ کس نمی تواند در بیش از یک خانه مطبوعات عضو شود مگر انکه از عضویت یک خانه مستعفی و در خانه مطبوعات استانی دیگر عضویت یابد

ماده 43-شرایط اختصاصی برای بازرسی و عضویت در حین مدیره نیز به شرح زیر است :

1-عضویت در خانه مطبوعات

2-داشتن حداقل 25 سال سن

3-دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی یا معادل حوزوی آن

تبصره :احتساب یک مقطع تحصیلی بالاتر برای جانبازان وهمچنین به ازای هر 7 سال برای افرادی که دارای سابقه مفید کاری در حوزه رسانه باشند این تبصره برای امکان عضویت افراد با مدرک تحصیلی دیپلم ولی با سابقه طولانی فعالیت را ممکن می سازد.

ماده 44- منابع مالی خانه مطبوعات عبارتند از :

1-ورودیه برای هر یک ار اعضاء به میزان دویست هزار ریال

2-حق عضویت سالانه به میزان دویست هزار ریال که به صورت پرداخت الکترونیک و یا در قبال اخذ رسید از سوی عضو پرداخت می شود

3-کمکهای دولتی یا غیر دولتی

4-شهریه کلاسها و دوره های آموزشی

5-قرار دادهای رسانه ای با مراکز دولتی و غیر دولتی در چارچوب اساسنامه

تبصره 1-هر گونه تغییر در میزان ورودیه و حق عضویت منوط به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی است .

تبصره 2- کلیه دریافتهای نقدی و غیر نقدی پس از ثبت در دفاتر مالی و ثبت اموال قابل استفاده و برداشت خواهد بود

تبصره 3-چنانچه هر یک از اعضاء حق عضویت خود را پرداخت نکند و پس از دوبار (با فاصله حداقل یک ماه )اخطار کتبی نیز تسویه نکند عضویت وی در خانه مطبوعات لغو می شود و عضویت مجدد وی مستلزم تصویب هیات مدیره است

ماده 45-ابتدای سال مالی اولین فروردین و انتهای آن آخر اسفند ماه همان سال خواهد بود

ماده 46- در تهیه و تنظیم اسناد حسابداری و دفاتر قانونی و صورتهای مالی رعایت اصول و موازین و قوانین و مقررات جاری الزامی است

ماده 47- کلیه دریافتها هدایا و کمکهای بلا عوض در صورتیکه از طرف اعطا کننده برای مصرف خاصی تعیین نشده باشد اگر نقدی باشد به حساب خانه واریز می شود و اگر غیر نقدی باشد ،تقویم و به حساب در آمد ها منظور خواهد شد

ماده 48-در صورت انحلال خانه کلیه اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول و موجودی حسابهای بانکی خانه مطبوعات متعلق به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خواهد بود

تبصره :در صورت تشکیل مجدد خانه مطبوعات این اموال و دارایی ها برابر صورت جلسه تنظیمی عیناً در اختیار هیات مدیره قانونی جدید قرار می گیرد

ماده 49-در موارد پیش بینی نشده در این اساسنامه ،قوانین جاری کشور ،ملاک عمل خواهد بود

ماده 50-این اساسنامه در 50 ماده در مجمع عمومی عادی نوبت دوم فوق العاده مورخ 7/7/93 به تصویب رسیده است

 

 

 

 

بازدید 4621 بار

نظر دادن

آرشیو

« December 2018 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

خروجی سایتهای خبری